17

بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهوارهاي بيانگر عبور ناوه سطوح مياني جو و امواج ناشي از آن طي روز جمعه 96/12/18 از منطقه مي باشد كه در اثر آن وزش بادهاي شديد تا بسيار شديد(50 تا 90كيلومتر بر ساعت) پيش بيني مي گردد. روز شنبه سرعت وزش باد مجدداً كاهش خواهد يافت. 

هشدارهاي كاربردي: 

توصيه هاي هواشناسي جاده اي و سفر هاي برون شهري: به سبب شدت وزش باد و احتمال وقوع طوفانهاي محلي گرد و خاك، كاهش ديد افقي و اختلال در تردد و وقوع بادهاي پيچشي خصوصاً در گردنه ها و جاده هاي كوهستاني دور از انتظار نمي باشد. 

توصيه هاي مديريت شهري: به سبب وزش باد شديد تا بسيار شديد احتمال آسيب به تاسيات شهري و روستايي، درختان پوسيده و كهنسال و خطوط انتقال نيرو وجود خواهد داشت. توصيه مي گردد طي مدت وزش باد شديد از تردد و توقف در كنار ساختمان هاي نيمه كاره، تاسيسات شهري مرتفع، كابل هاي انتقال نيرو و درختان پوسيده و كهنسال خودداري گردد. 

توصيه هاي كشاورزي: كشاورزان عزيز با توجه وزش باد شديد نسبت به محافظت از تاسيسات كشاورزي، انبارها، گلخانه ها و مرغداريها و ... اقدام نموده و از هرگونه سم پاشي و محلول پاشي خودداري نمايند. در نهال هاي تازه غرس شده از قيم استفاده گردد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.