28

بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي بيانگر شدت فعاليت سامانه بارشي طي بعدازظهر امروز و امشب در مناطق غربي استان به ويژه شهرستان ماهنشان ميباشد. عمده بارش ها طي اين مدت به صورت رگباري بوده كه با رعدوبرق نيز همراه خواهد شد. بدين سبب آبگرفتگي معابر و سيلابي شدن مسيل ها و رودخانه ها دور از انتظار نمي باشد.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.