01
موضوع هشدار: بارش باران و برف، افت محسوس دما، اختلال در تردد

بر اساس تحليل نقشه هاي هواشناسي سامانه جوي ناپايداري در حال حاضر بر روي شرق درياي مديترانه در حال توسعه مي باشد كه به تدريج از غرب كشور نفوذ كرده و تا روز دوشنبه در منطقه مستقر خواهد بود.

 عمده فعاليت اين سامانه طي روزهاي جمعه تا يكشنبه به صورت بارش باران و برف، وزش باد شديد(40 تا 60 كيلومتر بر ساعت) و در ارتفاعات و نقاط بادگير همراه با وقوع كولاك و مه آلودگي خواهد بود.

همچنين با نفوذ زبانه پرفشار سطح زمين از اواخر وقت جمعه كاهش محسوس دما(8 تا 10 درجه سلسيوس) و افزايش سوزباد پيش بيني مي گردد.

 هشدارهاي كاربردي: 

هواشناسي جاده اي: بارش باران و برف و وقوع كولاك به ويژه طي روزهاي شنبه و يكشنبه، موجب لغزندگي معابر و اختلال در ترددهاي درون و برون شهري خواهد شد. لذا از سفرهاي غير ضروري پرهيز نموده و در صورت تردد جوانب احتياط رعايت شود. 

مديريت شهري: با توجه به وضعيت جوي پيش رواحتمال آبگرفتگي معابر وجود خواهد داشت. لذا با پاكسازي آبروها و جوي ها از وقوع آن پيشگيري شود.

 مديريت حامل هاي انرژي: با توجه به همراهي افت دما و وزش باد شديد و كاهش دماي احساسي، انتظار مي رود استفاده از وسايل گرمايشي و حامل هاي انرژي افزايش چشمگير يابد. 

توصيه هاي كشاورزي: با توجه به پيش بيني هاي انجام شده كشاورزان عزيز تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از خسارات احتمالي به عمل آورند. 

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.