22
ورود موج جديد بارشي از فردا به استان

 بررسي آخرين نقشه هاي هواشناسي بيانگر ورود سامانه بارشي به استان از بعدازظهر فردا پنجشنبه و فعاليت آن تا اواخر وقت روز شنبه مي باشد كه اغلب در ساعات بعدازظهر با رگبار باران و رعدوبرق همراه خواهد شد. 

عمده فعاليت اين سامانه در روز جمعه 23 فروردين انتظار ميرود كه با احتمال ايجاد رواناب مقطعي در برخي نقاط همراه خواهد شد.

ورود سامانه: از بعد از ظهر روز پنجشنبه (22 فروردين) 

مناطق تحت تاثير: اغلب مناطق استان.

 نوع پديده هاي مورد انتظار: - افزايش ابر خصوصاً در ساعات بعد از ظهر - بارش رگباري باران گاهي با رعد و برق و وزش باد و احتمال تگرگ(به ويژه در روز جمعه) - بارش باران پيش از ظهر جمعه(23 فروردين) در برخي مناطق و تبديل آن به رگبار و رعد و برق در ساعات بعد از ظهر -

تضعيف نسبي سامانه طي روز شنبه(24 فروردين) در اغلب مناطق 

ميزان بارش مورد انتظار: روز هاي پنجشنبه و شنبه 1 تا 5 ميلي متر و در برخي مناطق تا 8 ميلي متر روز جمعه 5 تا 15 ميلي متر و در برخي مناطق بيشتر

خروج سامانه بارشي: - از اواخر وقت روز شنبه (24 فروردين).

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.