26

وزش بادهاي شديد توام با گردوخاك در روزهاي آينده

بررسي آخرين نقشه هاي هواشناسي بيانگر نفوذ سامانه جوي از فردا به منطقه مي باشد كه با افزايش پوشش ابر و وزش باد شديد همراه خواهد شد. روز چهارشنبه شدت و سرعت وزش باد افزايش يافته و در برخي مناطق به حالت شديد نيز خواهد رسيد. همچنين فعاليت اين سامانه طي روز چهارشنبه با رگبار باران و رعدوبرق پيش بيني مي شود.

ورود سامانه: - ازروز سه شنبه(27 فروردين) 

 مناطق تحت تاثير: - بيشتر مناطق استان. 

 نوع پديده هاي مورد انتظار: 

روز سه شنبه 27 فروردين: افزايش ابر و آغاز وزش بادهاي تند تا شديد 

 روز چهارشنبه28 فروردين: آسمان ابري، وزش بادهاي شديد(50 تا70 دربرخي مناطق گاهي 90 كيلومتربرساعت)، رگبار باران (2 تا 7 ميليمتر و در برخي مناطق تا 15 ميليمتر)، رعدوبرق و احتمال تگرگ. 

 روز پنجشنبه29 فروردين: تضعيف موقت سامانه طي در اغلب مناطق. 

 مخاطرات احتمالي:  به علت شدت وزش باد خصوصاًدر روز چهارشنبه خسارت به مبلمان شهري و تاسيسات برون شهري انتظار مي رود. روز چهارشنبه احتمال ايجاد رواناب مقطعي به دليل بارش رگباري باران و احتمال تگرگ در مناطقي از استان دور از انتظار نخواهد بود

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.