08

بررسی نقشه های پیش یابی عددي هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بيانگر شكل گيري  ناوه سطوح مياني جو بر روي درياي مديترانه مي باشد.  يك موج  از اين سامانه  ضمن تقويت  ، از بعد از ظهر روز دوشنبه  مورخه  09 /11/1391  استان ما  را تحت تاثير قرار داده و منجر به ابرناكي آسمان ، وزش باد و بارش هاي متناوب خواهد شد.

  اثرات اين سامانه در استان ما از اين قرار خواهد بود:

1.  ازبعد از ظهر روز  دوشنبه  تا اوايل روز چهارشنبه آسمان ابري همراه با بارش متناوب باران ودر ارتفاعات برف  و وزش باد خواهد بود.

2.  طي روز سه شنبه بارش ها  بيشتر به صورت  باران  بوده از شدت قابل  ملاحظه  برخوردار خواهد بود. بنابر اين آب گرفتگي معابر و اختلال در تردد هاي درون شهري و برون  شهري  پيش بيني مي گردد.

3.  با عبور اين موج از روز چها رشنبه ، بارندگي  موقتاً قطع ، دماي هوا  به طور نسبي بين  4 تا 8 درجه كاهش يافته و روز پنج شنبه در اكثر مناطق استان يخبندان به وقوع خواهد پيوست .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.