لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
سه شنبه 25 تير 1398  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
مدير كل و روساي ادارات

نام و نام خانوادگي :رسول همتی

پست سازماني:                                                                             

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان

شماره تلفن  اداري:33771431

 

نام و نام خانوادگي :صونا صرفی                                     

                     

پست سازماني:

پیش بین مسئول  گروه پيش بيني و صدورپيش آگاهي هاي جوي

شماره تلفن  اداري: 33772052

 

نام و نام خانوادگي :فريبرز اكبري مقدم                             

پست سازماني:

رئيس اداره توسعه مديريت و منابع   

شماره تلفن  اداري:33788890

 

نام و نام خانوادگي :مجتبي عبادي                                      

پست سازماني:

سرپرست اداره مهندسي تجهيزات هواشناسي                      

شماره تلفن  اداري:33777713

 

نام و نام خانوادگي :محمد علي محبوبي                               

پست سازماني:

سرپرست اداره شبكه پايش هواشناسي                              

 شماره تلفن اداري:33786020

 

نام و نام خانوادگي :سعيد بهرامي                               

پست سازماني:                                                             

مسئول روابط عمومي                                

شماره تلفن  اداري:33774363