لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 16 مرداد 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
قوانین و مقررات

موضوعات ارسال شده در اسفند 1397

بخشنامه
ساماندهی کارکنان قراردادی
تاریخ: شنبه 10 فروردین 1398       توسط: هواشناسی زنجان   
برنامه 5 ساله ششم توسعه
ماده ی 87 ام برنامه 5 ساله ششم توسعه در خصوص ایثارگران
تاریخ: شنبه 10 فروردین 1398       توسط: هواشناسی زنجان