24

بررسي نقشه هاي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي بيانگر عبور ناوه سطوح مياني جو طي فردا از عرض هاي بالاتر از منطقه ما مي باشد كه با افزايش شيو ارتفاعي سطوح مياني جو همراه خواهد شد. در سطح زمين با استقرار كم فشاري بر روي درياي خزر فشار هوا در منطقه كاهش يافته و شيو فشاري افزايش موقت خواهد يافت. اين شرايط طي فردا پنجشنبه 96/03/25 با وزش بادهاي شديد تا بسيار شديد(50 تا 90 كيلومتر بر ساعت)، احتمال وقوع طوفان هاي محلي و غبارآلودگي و كاهش كيفيت هوا همراه خواهد شد

هشدارهاي كاربردي:  

توصيه هاي مديريت شهري: به سبب وزش بادهاي شديد تا بسيار شديد احتمال آسيب به تاسيسات شهري و روستايي وجود خواهد داشت. ضمنا توصيه مي گردد خطوط انتقال نيرو از جهت ايمني تاسيسات كنترل گردد. 

توصيه هاي ايمني: طي مدت وزش بادهاي شديد از تردد و توقف و پارك كردن خودرو در كنار ساختمانهاي نيمه كاره، تاسيسات شهري مرتفع و درختان پوسيده و كهنسال خودداري گردد.  

توصيه هاي هواشناسي جاده اي: به سبب شدت وزش باد توصيه مي گردد طي فردا پنجشنبه 96/03/25 وسايل نقليه سنگين با سطح بادگير بالا از تردد در گردنه ها و ارتفاعات استان حتي المقدور خودداري نموده و ساير وسايل نقليه به دليل احتمال انحراف به وسيله با شديد با سرعت كم تردد نمايند. توصيه هاي كشاورزي: با توجه به وزش باد شديد كشاورزان عزيز از محلولپاشي و سمپاشي در مزارع و باغات خودداري نموده و نسبت محافظت از تاسيسات كشاورزي، انبارها، دامداريها، مرغداريها و گلخانه ها اقدام نمايند.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.