لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 19 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
چشم انداز

چشم انداز اداره کل هواشناسی استان زنجان

سازمان متعالی ، مجهز به دانش وفن آوری پیشرفته وتاثیر گذار در تامین منافع اقتصادی ،امنیت جانی ومالی وافزایش ضریب امنیت ناوگان حمل ونقل در استان . راهبردوهدایت کننده فعالیت های مدیریتی استان درارتباط با هوا ، اقلیم ، آب وسایر موارد زیست محیطی مرتبط با آنها