لطفا صبر کنید ...
صفحه در حال بارگذاری می باشد
پنجشنبه 19 تير 1399  |   |  ورود همکاران  | 
.
حداقل
ایستگاه های استان زنجان

نام ایستگاه نوع ایستگاه سال ساخت طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
  زنجان  سینوپتیک اصلی 1335 48 31E 36 39N
خرمدره سینوپتیک اصلی 1364 49 12E 36 11N
خدابنده سینوپتیک اصلی 1372 48 35E 36 08N
ماهنشان سینوپتیک تکمیلی 1379 47 41E 36 44N
آببر سینوپتیک تکمیلی 1381 48 56E 36 56N
گرماب سينوپتيك تكميلي 1375  12  48  51  35
خير آباد هواشناسي كشاورزي  1374   45  48 
 31  36  
فرودگاه سينوپتيك فرودگاهي  
   
1379 48 22E 36 46N

نام ایستگاه نوع ایستگاه سال ساخت طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
 فیله خاصه اقلیم شناسی 1371 48 02E 37 04N
قره چریان اقلیم شناسی 1382 48 20E 36 56N

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

سال ساخت

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

خندقلو

بارانسنجی

1351

47 26E

36 53N

حصار

بارانسنجی

1351

47 43E

36 59 N

نيماور

بارانسنجی

1351

48 40E

36 33N

ذاكر

بارانسنجی

1351

48 43E

36 38N

سلطانيه

بارانسنجی

1351

48 47E

36 26N

حلب

بارانسنجی

1376

48 04E

36 17N

كرسف

بارانسنجی

1377

48 30E

36 02N

علي آباد

بارانسنجی

1377

48 43E

36 01N

درام

بارانسنجی

1377

48 48E

37 00N

قويجوق

بارانسنجی

1377

47 53E

35 55N

والايش

بارانسنجی

1377

48 59E

36 27N

دوتپه

بارانسنجی

1378

48 48E

36 08N

حاجي سيران

بارانسنجی

1379

48 13E

37 10N

دوزكندي

بارانسنجی

1380

47 53E

36 30N

دولت آباد

بارانسنجی

1380

49 07E

35 58N

كسيك

بارانسنجی

1380

48 23E

35 57N

كهلا

بارانسنجی

1380

48 40E

35 39N

بيرون قشلاق

بارانسنجی

1380

47 47E

36 38N

حبش

بارانسنجی

1380

47 46E

36 460N

قره ناس

بارانسنجی

1380

47 28E

36 40N

هير آباد

بارانسنجی

1381

48 40E

35 52N

حاج آرش

بارانسنجی

1381

48 09E

36 41N

گوگجه ييلاق

بارانسنجی

1381

48 33E

35 55N

عميد آباد

بارانسنجی

1381

48 57E

36 21N

قروه

بارانسنجی

1381

49 23E

36 03N

باش قشلاق

بارانسنجی

1380

48 05E

36 02N

رجعین

بارانسنجی

1381

47 49E

37 08N

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

سال ساخت

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

 زنجان

اتوماتیک

1387

48 31E

36 39N

 ایجرود

اتوماتیک

1382

48 16E

36 25N

 گیلوان

اتوماتیک

1383

49 07 E

36 48N

 فرودگاه

اتوماتیک

1384

48 22E

36 46N

 هیدج

اتوماتیک

1385

49 08E

36 15N

 سلطانیه

اتوماتیک

1385

48 47E

36 26N

 پری

اتوماتیک

1386

28 60E

36 52N

 سجاس

اتوماتیک

1386

48 33E

36 14N

 زرین رود

اتوماتیک

1386

48 28E

35 45N

 ابهر

اتوماتیک

1386

49 12E

36 08N

 حلب

اتوماتیک

1386

48 04E

36 17N

 نیک پی

اتوماتیک

1386

48 11E

36 50N

 دندی

اتوماتیک

1386

47 37E

36 33N

 چورزق

اتوماتیک

1386

48 46E

36 59N

 ارمغانخانه

اتوماتیک

1387

48 22E

36 58N

 سهرورد

اتوماتیک

1387

48 26E

36 04N

 دستجرده

اتوماتیک

1387

48 56E

36 50N

 سعید آباد

اتوماتیک

1387

48 06E

36 23N

 اردجین

اتوماتیک

1387

49 01E

36 13 N

 صائین قلعه

اتوماتیک

1388

49 03E

36 19N

 اند آباد

اتوماتیک

1388

47 59E

36 48N

 بوغداکندی

اتوماتیک

1388

48 08E

36 34N

 بادامستان

اتوماتیک

1388

48 48E

36 45N

دانشگاه زنجان

اتوماتیک

1388

48 23E

36 41N

باش قشلاق

اتوماتیک

1388

48 05E

36 02N

فیله خاصه

اتوماتیک

1388

48 02E

37 04N

حصار مشمپا

اتوماتیک

1388

47 43E

36 59N

خیرآباد

اتوماتیک 

1391

48 45E

36 31N

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

سال ساخت

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

خير آباد

هواشناسي كشاورزي

1374

48 45E

36 31N

نام ایستگاه نوع ایستگاه سال ساخت طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
   غزال خرمدره خودكار جاده اي 1391 E 08.34 12 49  N 18.29 15 36 
 جاده اي پاپايي خودكار جاده اي  1391  E 31.79 21 48  N 35.15 29 36